De Mol - Nieuwe landschapsarchitect

DMnL verzorgt een uitgewerkt advies met voorstellen naar afwatering m.b.v. de ‘Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen’ (KU Leuven). De hierin opgenomen gegevens worden zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van de wetenschap en techniek en a.d.h.v. informatie aangereikt door jullie milieudienst.

Algemene voorwaarden

De afweging dient te worden gemaakt tussen kosten en baten, waarbij niet enkel de werkelijke kost van het rioleringsstelsel moet worden bekeken, maar ook de economische, sociale en ecologische impact. Wat het regenwater betreft wordt prioriteit gegeven aan het inbouwen van opwaartse buffering en/of filtratie en vervolgens aan een bovengrondse vertraagde afvoer via grachten. Het objectief moet zijn om zoveel mogelijk de natuurlijke afwatering te evenaren of te benaderen.

Het regenwater ter plaatse houden zonder over afvoer te spreken is dan ook zinloos.

Bestaande gegevens van het terrein

Zowel bij het ontwerp als bij het beheer van de riolering is het belangrijk te weten hoe het bestaande rioleringssysteem (RWA&DWA) eruitziet. Een goede rioleringsdatabank van het terrein en omgeving is dan ook noodzakelijk. Eens de rioleringsdata digitaal beschikbaar is, is de stap naar een hydrodynamische modellering slechts beperkt. Een dergelijke hydrodynamische modellering is een groot voordeel om reeds bij het ontwerp de kritische locaties op te sporen, deze zoveel mogelijk te vermijden en de consequenties op het beheer (onderhoud/slijtage) in te schatten. Het spreekt vanzelf dat dit enkel kan met actuele gegevens en dat de bestaande rioleringsplannen voor een diepgaande studie een direct gegeven moeten zijn.

Afwatering RWA.

“Het regenwater ter plaatse houden zonder over afvoer te spreken is dan ook zinloos.” Hier worden de voorstellen gedaan voor een optimaal afwateringssysteem bv.: de WADI. Een WADI is een open infiltratievoorzeining waar een goed doorlatende laag met veel poriënruimte onder is aangebracht. De buffering wordt optimaal gebruikt indien deze vooral bij extreme neerslag wordt benut en de afvoer bij lage neerslag er grotendeels doorheen stroomt.

Welke neerslag gebruiken?

De IDF-relaties (Intensiteit/Duur/Frequentie-relaties) die vanaf 1996 worden gebruikt werden opgesteld op basis van de 27-jarige neerslagreeks van Ukkel voor de periode van 1967-1993 en met een tijdstap van 10 minuten. Onderzoek aan het KMI toont aan dat er in Vlaanderen geen significante regionale verschillen zijn in extreme neerslag, waardoor deze neerslagreeks van Ukkel en de hieruit voortkomende IDF-relaties voor heel Vlaanderen bruikbaar zijn.

Berekening van de deelbereiken.

De af te wateren parking werd door de uit te zetten hoogtes in verschillende delen ingedeeld. In eerste instantie worden de bereiken opgevangen in verschillende afvoerbuizen.

Planning en beheer

Ondanks alle voorzorgen met betrekking tot het ontwerp blijven afwateringssystemen gevoelig voor dichtslibbing en verstopping. Daarom is er geregeld toezicht en onderhoud nodig, niet enkel voor de riolen zelf, maar ook voor de toevoerende verharde oppervlakten (o.a. straatvegen) en straatkolken om de vuilinstroom te beperken. Voor RWA-systemen of gemengde riolen dient de vuilinstroom van het straatoppervlak geminimaliseerd te worden. Dit kan door de straten regelmatig te vegen, straatkolken te ledigen, de bestrating te onderhouden… Het is van belang om de belangrijkste bronnen van instroom van grof vuil en sedimenten te kennen en onder controle te houden. Indien er toch systematisch vuil in het riool terecht komt, kan men dit op bepaalde plaatsen proberen te concentreren via zandvangen. Bij een gescheiden afwateringssysteem dient men extra aandacht te besteden aan de preventie van vuilinstroom in het regenwatersysteem; aandachtspunten hierbij zijn: geen auto’s wassen op locaties die afwateren naar een regenwatersysteem, geen (vloeibaar) afval in de straatkolken of grachten gooien, het gebruik vermijden van chemicaliën (insecticiden, pesticiden,…)

Zowel bij het ontwerp als bij het beheer van de riolering is het belangrijk om te weten hoe het rioleringssysteem er uitziet. Een goede rioleringsdatabank met actuele gegevens is dan ook noodzakelijk.

Dit advies kan hiertoe bijdragen.


Dit voorsmaakje op een degelijk uitgewerkt afwateringsadvies kan samen met uw milieudienst per project uitgewerkt worden. En kan in de toekomst verder worden uitgebreid met voorstellen naar floor-scaping, gebruik van materialen en beplanting en kan een meerwaarde aan het ontwerp geven. Deze adviezen worden u graag verder toegereikt door DMnL, De Mol nieuwe Landschapsarchitect.

Voorbeeldprojecten:

Realisatie beekloop Merksem

Afwateringsadvies Bizniz Lokeren

Poelenlandschap Merelbeke

Drainage stadstuin Eeklo